You are here: Home / EPF

EPF

En stor del av konsumentlagstiftningen beslutas av EU och situationen för kollektivtrafikresenärer påverkas därför i hög grad av EU:s regelverk, exempelvis EU:s passagerarförordningar som reglerar resenärernas rättigheter för de olika trafikslagen. Att åstadkomma en mer konsumenttillvänd EU-lagstiftning inom kollektivtrafikområdet kan vara mycket verkningsfullt eftersom EU-förordningar är överordnade nationell lagstiftning och skapar enhetliga regler i alla europeiska regioner. Resenärerna har som mål att få fler beslutsfattare inom EU att ta hänsyn till kollektivtrafikresenärers behov.

Emil Frodlund, är sedan 2018 invald i EPF:s styrelse. Då Emil är den enda styrelseledamoten från de nordiska ländernas resenärsorganisationer innebär det att vi också kan hjälpa till att driva frågor som är till nytta för våra nordiska grannländers resenärer på EU-området.

PDF:er

ReFo Civilutskottet

Civilutskottets uppföljning