You are here: Home / Resenärshjälp

Översiktlig beskrivning av resenärers rätt till ersättning

Regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommersiella trafikföretag är skyldiga att ha  information om tillämpning av regelverket och vilka rutiner som gäller vid inträffad störning. Information finns i allmänhet på deras hemsidor under ”kundservice”, ”reklamera resa” eller liknande rubrik.

Ansökan om förseningsersättning ska alltid, även vid Resplusresa, göras hos det trafikföretag eller den Regionala kollektivtrafikmyndighet där förseningen uppstod. Vissa operatörer har en särskild länk för reklamation vid Resplusresor.

Kollektivtrafikresenärer har rätt till ersättning för utlägg och prisavdrag på biljetter vid  störningar och förseningar i kollektivtrafiken.

Översiktlig beskrivning

Rätten till ersättning styrs av Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter för regionala resor inom landet med tåg, spårväg, tunnelbana och buss, för linjer kortare än 150 kilometer.

Lag (2015:953)

För resor längre än 150 kilometer, samt för linjer som börjar eller slutar utanför landet gäller EU:s tågpassagerarförordningar och EU:s busspassagerarförordningar.

EU:s tågpassagerarförordningar

EU:s busspassagerarförordningar

För sjötrafik gäller EU:s fartygspassagerarförordning för alla resor oavsett längd.

EU:s fartygspassagerarförordning

För flygresor gäller EU:s gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och och inställda eller kraftigt försenade flygningar

EU:s och rådets förordning

Begära ersättning

Den som reser, eller har tänkt resa, har rätt till ersättning för annan transport vid befarad försening, eller prisavdrag vid försening. Resenären ska inom skälig tid efter det att resan avslutades eller, om transporten inte genomfördes, skulle ha avslutats lämna transportören ett meddelande om reklamation. Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades eller skulle ha avslutats ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Kontaktinformation och former för reklamation finns på transportörernas hemsidor. Här finns länkar till samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter samt vissa kommersiella företag: