You are here: Home / Stadgar

Resenärernas stadgar, 2018

***********************

Stadga för Resenärsforum att beslutade av årsmötet 2018-02-20
*******************************************************************

Stadgar för Resenärsforum
antagna på årsmöte 2018

1. Föreningens syfte
Resenärsforum är en ideell förening med syfte att genom information, debatt och andra former för opinionsbildning främja en god utveckling för kollektivtrafikresenärer oavsett om denne reser med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn, båt eller flyg.

Resenärsforum skall verka för att kollektivtrafiken organiseras utifrån ett resenärs- och konsument- perspektiv med hänsyn till miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet ur ett hela-resan-perspektiv.

Resenärsforum är Sveriges resenärers röst i EU-samarbetet genom vårt medlemskap i EPF och andra samarbetsorganisationer. Resenärsforum är partipolitiskt obunden och står oberoende i förhållande till myndigheter och företag.

2. Föreningens medlemmar

Föreningen är öppen för alla som är intresserade och delar föreningens syfte.
För medlemskap fordras särskild anmälan och att medlemsavgift betalas i enlighet med beslut på årsmöte.
Medlemskap kan vara antingen individuellt eller kollektivt. Kollektivt medlemskap kan vinnas av företag eller organisationer.
3. Föreningens organisation

Föreningen utövar sin verksamhet genom:

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ,
Styrelsen, som väljs av årsmötet, förvaltar och leder verksamheten mellan årsmötena,

Föreningsmöte

Kansliet som är styrelsens serviceorgan. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

4. Årsmötet

Vid årsmötet, som äger rum före den 1 juni årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, har varje individuell medlem en röst.
Kollektiva medlemmar äger rätt att företrädas av en person med rösträtt.
Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/10 av samtliga medlemmar skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat.
Motioner till årsmötet kan väckas av medlem.
Motion till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsens utlåtande över motioner skall finnas tillgängligt en vecka innan årsmötet och sedan redogöras på årsmötet. Kallelsen ska nämna möjligheten att anmäla övrig fråga till dagordningen.
Kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna via post eller e-post senast fem veckor före ordinarie årsmöte och en vecka före extra årsmöte.
Röstlängd över närvarande, röstberättigade medlemmar upprättas vid mötets början.
Medlem deltar i årsmötet på egen bekostnad
På årsmötet skall följande förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande vid årsmötet.
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringspersoner.
 6. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Beslut om resultatdisposition.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 12. Arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av ordförande och kassör
  14. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Behandling av förslag till verksamhetsplan och fastställande av medlemsavgifter.
 17. Motioner.
 18. Årsmötets avslutande.
  På extra årsmöte skall utöver ärenden enligt punkt 1 – 6 ovan endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och vilka angivits i kallelsen till mötet.

5. Styrelse, revisorer och valberedning

a)  Styrelsen
ska bestå av udda antal ledamöter, ordförande och kassör samt högst sju ledamöter och högst fyra suppleanter, för en mandatperiod av två år.
Ordförande och kassör väljs växelvis.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Om minst hälften av styrelsens ordinarie ledamöter begär det är ordförande skyldig att sammankalla styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Omröstning sker öppet. Vid val eller vid tillsättande av befattning skall omröstning genomföras med slutna sedlar, om någon ledamot detta begär.

Styrelsen tillsätter arbetsgrupper.
Arbetsgruppernas uppgift är att bereda ärenden inför styrelsens beslut samt att handlägga av styrelsen delegerade uppgifter.

Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna föreningens firma.
Firmateckning skall, för att vara giltig, verkställas av två personer i förening.
Styrelsen beslutar vem som får teckna bank- och plusgirokonto och andra konton.
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/1 – 31/12.
Senast sex veckor före årsmötet skall styrelsen till revisorerna avlämna
förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

b) Revisorerna
skall vara minst en och högst två jämte minst en och högst två suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie årsmöte intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.
Revisorerna granskar föreningsstyrelsens årsredovisning och avger revisionsberättelse till årsmötet. Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast två veckor innan årsmötet.

c)Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning om minst två personer, varav en sammankallande, för en tid av ett år.
Förslag på kandidater, som ska väljas på årsmötet, ska sändas till valberedningen inom den tid som denna fastställer. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater till styrelse och revisorer.
6. Kansliet
sköter föreningens korrespondens, medlemsregister och arkiv och är i övrigt serviceorgan åt styrelsen.
7. Föreningens ekonomi
Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, ekonomiska bidrag, gåvor och övriga intäkter. Styrelsen framställer en budget för varje räkenskapsår.

Medlemsavgift för medlemmar beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen.

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Efter varje räkenskapsårs slut skall styrelsen upprätta resultat- och balansräkning för det gångna året. Dessa handlingar skall jämte verksamhetsberättelse – i form av en årsberättelse – tillställas revisorerna och det kommande årsmötet.

Arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer fastställs av årsmötet.
Anställda på kansliet avlönas enligt styrelsens beslut.

8. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver enkel majoritet vid årsmöte. Förslag till stadgeändring delges i kallelse till årsmötet.

9. Föreningens upplösning

Vid förslag om eventuell upplösning av föreningen krävs tvåtredjedels majoritet. Förslag till upplösning delges i kallelse till årsmöte.
Skulle årsmötet besluta om föreningens upplösningskall beslut samtidigt fattas om dispositioner av
föreningens tillgångar.  ●